Regler

Her finder du regler om bl.a. fravær, fritagelse, frikvarterer, erstatningsansvar og forsikring.

Kristrup skole: et godt sted at være og et godt sted at lære.

Derfor skal vi alle:

 • Bruge vores sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Vise respekt for hinanden og tage hensyn til hinanden.
 • Tale ordentligt til hinanden.
 • Lytte til hinanden.
 • Hjælpe med til løsning af konflikter.
 • Passe på hinandens og skolens ting.
 • Lære så meget som muligt, selvom vi ikke er ens – og hjælpe hinanden med det.

Du skal huske at:

 • Inde færdes alle stille og roligt.
 • Ude kan alle løbe, råbe, lege og spille bold.
 • Hvis du ødelægger noget, skal du sige det til en voksen på skolen, så vi kan få det ordnet igen.
 • Voksnes henvisninger følges.

Er du i tvivl om det, du gør, er rigtigt - så lad være.

Alle elever er ude i alle frikvarter året rundt, da det er vigtigt med både bevægelse og frisk luft.

Tøj, der passer til vejret, anbefales.

Eleverne må opholde sig i gårdene og på boldbanerne. Der er tilsyn ude i alle pauser. De voksne bærer gule veste, så de er synlige for eleverne.

Eleverne må ikke forlade skolens område i skoletiden.

I pauserne skal eleverne benytte gårdtoiletterne.

Elevrådet har været med til at lave frikvartersregler, så alle ved, hvor der kan spilles bold og køres på løbehjul mv. Det er også elevrådet, der har lavet plan for, hvornår de forskellige årgange kan benytte boldbanerne.

 • Rullesko, skateboards og løbehjul må kun bruges udenfor
 • Skateboards og løbehjul må kun anvendes på/ved ramperne
 • Der skal ALTID bruges beskyttelsesudstyr ved brug af skateboards og løbehjul (minimum hjelm)
 • Læderbolde må kun bruges på boldbanerne
  Plastikbolde på bruges i øverste skolegård og ved basketkurven
 • Ingen køretøjer på den nye legeplads

Reglerne er til for at sikre en skoledag med størst muligt udbytte for alle.

 • Al færdsel på gangene skal foregå i gang
 • Udstillingerne på gangene må ikke røres
 • Alle skal huske deres ansvar for klassen, når de arbejder på gangene. Stille aktiviteter på gangene, teater mm. i klassen
 • Slut timen, så der er god tid til oprydning - det gælder også faglokaler og fællesrum
 • Ved frikvarterer låses klasserne

Elevfravær kan være lovligt eller ulovligt. Begge dele kan være bekymrende for elevens faglige og social læring og trivsel.

Fravær er lovligt, når skolen er informeret om årsagen. Det kan f.eks. være sygdom, lægebesøg, ferie m.m. Har eleven et højt fravær, kan det registreres som bekymrende, selv om det er lovligt.

Fravær er ulovligt, når der ikke er givet besked, eller årsagen til fraværet er ukendt. Ulovligt fravær registreres som bekymrende, hvis det vurderes, at det går ud over elevens faglige og sociale læring og trivsel.

Sygdom

Forældre skal sygemelde deres barn om morgenen på første sygedag. Dette sker via Aula.

Alvorlig eller længerevarende sygdom bedes meddelt kontaktlærer eller skolens ledelse.

Registrering af fravær

Sygdom: Registreres, når eleven er syg, og dette er meddelt.

Lovligt fravær: Registreres, når elevens forælder har angivet årsag til andet fravær.

Ulovligt fravær: Registreres, når der ikke er givet besked om fraværet.

Sygdom bekymrende: Registreres, når sygefraværet vurderes at få konsekvenser for elevens faglige og sociale læring og trivsel.

Ulovligt bekymrende: Registreres, hvis det viser sig som et mønster og giver anledning til bekymring for elevens faglige og sociale læring og trivsel.

For sent: Registreres, når eleven kommer for sent til skoledagens start. Dette tages med i den samlede vurdering af elevens trivsel.

Retningslinjer for bekymrende fravær

Det er altid op til en individuel vurdering, om fravær registreres som bekymrende. Som udgangspunkt anser vi fravær som bekymrende, når der er:

 • 4 eller flere fraværstilfælde den seneste måned
 • 10 % ulovligt fravær den seneste måned
 • 11 eller flere fraværstilfælde det seneste skoleår
 • 10 % samlet fravær det seneste skoleår.

Skolens forventninger til forældrene

 • Det er forældrenes opgave at sørge for, at barnet passer sin skole, ligesom forældrene har pligt til at samarbejde om barnets skolegang.
 • Vi forventer, at forældrene indgår i et samarbejde med skolen om at nedbringe fravær.
 • Vi forventer, at eleverne møder undervisningsparate i skole, og at de møder til tiden.
 • Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene oplyse skolen om årsagen og kvittere for, at barnet ikke har været i skole ved at skrive på Aula.
 • Alt fravær skrives i beskeder i Aula.
 • Forældre har mulighed for at følge med i deres barns fravær i læringsportalen MinUddannelse.

Håndtering af fravær

Klasseteamet registrerer elevfravær hver dag og har løbende fokus på fraværet for den enkelte elev og klassen.

Ved et månedligt tjek vurderer klasseteamet, om der er enkelt elever, der bekymrer pga.:

 • sygdom
 • fraværsmønster (mandags-/fredagsfravær, efter weekend v. mor/far)
 • for sent fremmøde
 • andet.

Hvis klasseteamet er bekymret for en elev, kontakter klasseteamet forældrene ved at skrive en besked i AULA eller ringe til dem. Alternativt kan der afholdes et møde, hvor teamet undersøger på årsagen til fraværet. Her laves et notat som gemmes som sikker fil i AULA. Ledelsen orienteres.

Hvis fraværet fortsat er bekymrende efter kontakten med forældrene, indkalder klasseteamet og ledelsen forældrene til netværksmøde. På mødet laves et referat med en indsats/handleplan for nedbringelse af fraværet.

Anmodning om fri mere end en dag udenfor skolens ferieperioder skal altid ske til skolelederen via Aula.

Skolen siger ikke nej til en anmodning om ferie, men hvis vi skønner, at det vil være problematisk for elevens faglige og sociale udvikling og trivsel, vil vi gøre opmærksom på, at vi ikke anbefaler et sådant fravær.

Når en elev holder ferie udenfor skolens ferieperioder, overtager forældrene selv undervisningsforpligtelsen. Eleven har sammen med forældrene ansvaret for at søge oplysninger om, hvad klassen har arbejdet med eller skal arbejde med i den periode, hvor eleven er eller har været væk.

Som forældre kan man ikke forvente, at lærerne laver ekstra planer eller materialer til eleven forud for en ferie.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.