Værdiregelsæt

Vision

”Glade børn lærer bedst”

Vi vil skabe livsduelige og nysgerrige hele mennesker med mod på livet og lyst til at lære.

Kristrup Skole har høj faglighed og hver elev udfordres optimalt i hvert fag. Skolen har plads og rum til kreativitet og forskellighed. På Kristrup Skole skabes et stærkt fundament for livslang læring og udvikling, hvor børnene bevarer motivationen og glæden fra første skoledag. På skolen er alle en del af fællesskabet og trives. På Kristrup Skole tør man lave fejl, for der er gensidig anerkendelse og respekt. Kristrup Skole er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og et forbillede for andre skoler.

Mål

En god skolestart er altafgørende for et godt videre skole- og uddannelsesforløb, og dermed for de muligheder, man får i voksentilværelsen. Vi vil derfor bestræbe os på at skabe en tryg skolestart med størst mulig sammenhæng mellem dagtilbud og skole samt en høj grad af forældreinddragelse. Derudover vil vi sikre, at alle vores elever gennem alsidig og varieret undervisning opnår så højt et fagligt niveau, som det er muligt, inden de fortsætter på overbygningsskolen i nærheden. Alle skal blive så dygtige, de kan, både fagligt og socialt.

Kerneværdier

Høj faglighed/læring

 • Fokus på at skabe et miljø der fremmer høj faglighed og læring, hvor eleverne lærer mest muligt og udfordres der, hvor de er.

Kreativitet og forskellighed

 • Forskellige læringsformer og variation i undervisningsformer. Mangfoldighed er en styrke, hvor forskelligheden udnyttes både fagligt og socialt. Skolen emmer af kreativitet, og eleverne udforsker og eksperimenterer i de enkelte fag.

Motivation

 • Motivationen skabes gennem et positivt og anerkendende miljø samt udfordrende undervisning, der giver mening for den enkelte elev.

Fællesskab

 • Det er alles ansvar at skabe en god skole, hvor alle respekteres og alle føler, at de er en vigtig del af skolen.

 

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

Høj faglighed/læring

Fokus på at skabe et miljø der fremmer høj faglighed og læring, hvor eleverne lærer mest muligt og udfordres der, hvor de er.

Vi arbejder med høj faglighed og læring på forskellige niveauer på Kristrup Skole. Co-teaching lektioner er implementeret på alle årgange. Vores lærere er organiseret i fagteams med fokus på at udvikle faget i forhold til at optimere elevernes læring. Hvert år har skolen deltagende aktører på de fælleskommunale aktørforløb. På personalemøder og til pædagogiske dage skabes der en løbende dialog om undervisningens kvalitet og muligheder for forbedring. Kristrup Skole deltager i “De 4 spor”, som Randers Kommune implementerer i 2023-2026. “Kvalitet i undervisningen” er overskriften for det

første fokus i dette projekt. Aktøren fra det kommunale aktørforløb om “dygtige elever”, arbejder aktivt med at sætte dette i spil i undervisningen. Læsevejlederne på skolen afholder i samarbejde med ledelsen årligt databaserede læsekonferencer på alle årgange. 

Kreativitet og forskellighed

Motivationen skabes gennem et positivt og anerkendende miljø samt udfordrende undervisning, der giver mening for den enkelte elev.Forskellige læringsformer og variation i undervisningsformer. Mangfoldighed er en styrke, hvor forskelligheden udnyttes både fagligt og socialt. Skolen emmer af kreativitet, og eleverne udforsker og eksperimenterer i de enkelte fag.

Skolens vejledere er en del af frontløberne for at udvikle læringen på Kristrup Skole. Som læringsinspiratorer er de medskabere af nytænkende undervisning med fokus på æstetiske læreprocesser.

Kristrup Skole har prioriteret oprettelsen af nye og opdaterede faglokaler inden for de kreative discipliner. Dette kreative fokus ses tydeligt på skolens gange, der er præget af elevproduktioner fra undervisningen.

I kommende skoleår planlægger vi at etablere et makerspace på Kristrup Skole, som blandt andet er et yderligere afsæt til kreative udfoldelsesmuligheder i alle fag.

Motivation

Motivationen skabes gennem et positivt og anerkendende miljø samt udfordrende undervisning, der giver mening for den enkelte elev.

Personalet arbejder aktivt for at motivere eleverne i den daglige undervisning og senest har Kristrup Skole haft en pædagogisk dag om ABC-modellen, som er en undervisningsmetode, der har fokus på differentiering og at udfordre den enkelte elev på relevant niveau.

Fællesskab

Det er alles ansvar at skabe en god skole, hvor alle respekteres og alle føler, at de er en vigtig del af skolen.

Vi arbejder aktivt for, at alle elever føler sig som en del af både det nære og det store fællesskab. Skolens antimobbestrategi giver flere anvisninger på, hvordan der arbejdes for fællesskabet på flere niveauer - eksempelvis med klassemøder, hytteture, lejrskole, fælles skolefest og Sydbydag, som arrangeres med elever på naboskolen.

Alle personaler prioriterer ansvaret for, at elever og personale taler respektfuld til hinanden både uformelt og i den lærende kontekst. Der er hilsepligt på gangene. Skolen prioriterer årgangsopdeling for at højne fællesskabet for årgangens elever og skabe gode relationer på tværs af klasserne. Dette gøres også med henblik på at styrke relationerne eleverne imellem, så de er bedre rustet til overgangen fra mellemtrin til udskoling i en ny kontekst.

Skibet er vores specialklassetilbud. De 3 klasser har fælles aktiviteter for at styrke overgangen i det interne tilbud, så eleverne møder kendt personale uanset, hvilken klasse de går i.

Førskoleeleverne starter på Kristrup Skole 1. marts og udsluses langsomt fra deres nære miljø til skolens bredere rammer. Vores kompetencecenter bidrager til rummeligheden ved at lave særlige tilbud for elever, så disse har bedre mulighed for at indgå i de store fællesskaber.

Forældrene spiller en væsentlig rolle i at støtte klassernes trivsel, blandt andet gennem klassens forældreråd. De bidrager aktivt ved at planlægge fællesaktiviteter for klassen i fritiden. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem skole og forældre for at skabe et trygt og inkluderende læringsmiljø.

Forankring

Skolens værdiregelsæt præsenteres af personalet til forældremøderne.

Ordensreglerne på skolen er en del af værdiregelsættet og disse er synlige i klasserne og på gangene og omtales jævnligt i dagligdagens praksis.

Ledelsen er ansvarlig for den årlige evaluering af værdiregelsættet på såvel p-møder som i skolebestyrelsen. Dette sikrer, at alle medlemmer af personalegruppen inddrages i skolens overordnede vision, mål og kerneværdier og at værdiregelsættet er understøttet af forældregruppen.

Det er vigtigt, at personalet har indsigt i, hvordan skolen prioriterer at omsætte disse værdier til praksis, både på et overordnet niveau og i den daglige praksis. Dette understreger betydningen af den forståelse og engagementet fra hele personalet for at styrke skolens fælles retning og kultur.

Ordensregler

Kristrup Skole: et godt sted at være og et godt sted at lære.

Derfor skal vi alle:

 • Bruge vores sunde fornuft til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert.
 • Vise respekt for hinanden og tage hensyn til hinanden.
 • Tale ordentligt til hinanden.
 • Lytte til hinanden.
 • Hjælpe med til løsning af konflikter.
 • Passe på hinandens og skolens ting.
 • Lære så meget som muligt, selvom vi ikke er ens – og hjælpe hinanden med det.

Du skal huske at:

 • Inde færdes alle stille og roligt
 • Ude kan alle løbe, råbe, lege og spille bold
 • Hvis du ødelægger noget, skal du sige det til en voksen på skolen, så vi kan få det ordnet igen
 • De voksnes anvisninger skal følges.

Er du i tvivl om det, du gør, er rigtigt - så lad være.