Pædagogstuderende

Praktikbeskrivelse for pædagogstuderende på Kristrup Skole.

Kristrup Skoles SFO
Skolegade 4
8960 Randers SØ
Telefon: 8915 4141

Institutionsleder: Karen Margrethe Kannegaard-Krogsholt

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen: Birgitte Rasmussen 

Kristrup Skole er beliggende i den sydøstlige Randers-bydel; Kristrup. vores skoleområde er stort, og vi har elever med mange forskellige baggrunde. Vi har 3-4 spor på hver årgang i almenområdet og tre specialklasser for elever med specifikke vanskeligheder, samt en stor SFO og fritidsklub.

Vores indskoling har ca. 400 børn - SFO ca. 270 (+ 80-100, når vi har førskolebørn). Børnene er i alderen 6-10 år.

Vi er opdelt i 4 teams (5 teams i perioden 1/3 - 1/8) fordelt på 4-5 fysiske steder.

Vision

"Glade børn lærer bedst"

Vi vil skabe livsduelige og nysgerrige hele mennesker med mod på livet og lyst til at lære.

Kristrup skole har høj faglighed og hver elev udfordres optimalt i hvert fag. Skolen har plads og rum til kreativitet og forskellighed.

På Kristrup skole skabes et stærkt fundament for livslang læring og udvikling, hvor børnene bevarer motivationen og glæden fra første skoledag. På skolen er alle en del af fællesskabet og trives.

På Kristrup skole tør man lave fejl, for der er gensidig anerkendelse og respekt. Kristrup Skole er en aktiv medspiller i lokalsamfundet og et forbillede for andre skoler.

Åbningstid

Mandag-fredag: 06.30-08.00

Mandag-onsdag: 14.05-17.00

Torsdag-fredag: 12.55-17.00

Ferieåbning: 06.30-17.00

Ansatte

 • Pædagoger
 • Lærere
 • Medhjælpere
 • Sekretærer

Praktikvejledere

 • Birgitte Rasmussen
 • Mia Zahl Krogsgaard
 • Ronni Bach Jakobsen
 • Mie Nygaard
 • Martin Pehrson
 • Glenn Rasmussen

Praktikvejlederens kvalifikationer: PD Modul i praktikvejledning, Diplomuddannelse

Tværfagligt samarbejde internt og eksternt

 • Lærer/pædagog-samarbejde
 • Samarbejde med PPR (psykologer, fremskudte rådgivere m.m.)
 • Samarbejde med børnehaverne i skoledistriktet (den røde tråd)
 • Forældresamarbejdet

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse

Vi tilbyder et studiemiljø med andre studerende og en bred vifte af vejledere og medarbejdere, som det vil være muligt at indsamle viden fra.

For det meste følger man den vejleder, man har. Her skal man kunne tage over, hvis vejleder ikke er tilstede (så man har alene-timer). Nogle studerende har haft sin egen klasse og går ind på lige fod med de fastansatte pædagoger, og der har man faste timer alene.

Alene-timer kan dreje sig om det,  der svarer til 3-4 lektioner.

Man vil i 2. og 3. praktik også have perioder i 2 andre teams ca. 1 uge ad gangen - så man kan se, hvordan de samarbejder, deres struktur mm.

Man skemalægges med en buffer til aftenmøder (da der på skolen holdes møder efter kl. 17) - det være sig personalemøder, pædagogiske aftener, kursus, som er relevant at deltage i, forældremøder og samtaler.

Man skal være omstillingsparat.

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen § 9, stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder

 • Skole- og fritidspædagogik

Valgfagsområder

 • Kreative udtryksformer
 • Natur og udeliv
 • Sundhedsfremme og bevægelse
 • Medier og digital kultur
 • Social innovation og entreprenørskab

Kompetencemål

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver
 2. målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter
 3. evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og
 4. såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde
 2. målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder
 3. dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og
 4. anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

Videns- og færdighedsmål 1

For den første praktik gælder det, at man er mest mulig sammen med sin vejleder. Således at uanset hvad man har af erfaring, har en man kan sparre med, støtte sig til og stille alle de ”dumme” spørgsmål til.

Videns- og færdighedsmål 2

Der er frit valg for af prøvelse af praksis, men aftaler med vejleder og der sikres at det er aldersvarende (at man ikke skyder over niveau).

Videns- og færdighedsmål 3

Kan gøres sammen med vejleder (de andre vejledere), hvor man kan få feedback.

Videns- og færdighedsmål 4

Kan evt. laves som tema.

Relevant litteratur

 • Mål for folkeskolen
 • Inklusion og viden om inklusion børns vanskeligheder
 • Sprog og læringsformer
 • klasserumsledelse
 • Co-teaching

Samt relevant faglitteratur i forhold til egne mål og forløb.

Evaluering

Kan redegøre for de ting, der arbejdes med.

Evt. relevant litteratur.

Redegøre for egen læring og projekter.

Organisering af vejledning

Arbejdstiden ligger så vidt muligt så med så meget samtid med vejleder, som det kan lade sig gøre.

Vi tilbyder vejledning 1 gang om ugen ca. 1 time (dog ikke i ferier)

Den studerendes portfolio inddrages så meget som muligt, da den studerende opfordres til at bruge den mest muligt. Et godt udgangspunkt for vejledningen.

Den studerendes arbejdsplan

I de fleste tilfælde vil arbejdstiden ligge mellem 8-17.

I forhold til, hvordan der arbejdes med mål, så laves der en oversigt i samarbejde med vejleder.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

Hvis der er bekymring/problemer i praktikken, tages der kontakt til VIA.

Område

Udviklings- og læringsrum.

Kompetencemål

Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde,
 2. ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse,
 3. didaktik og metodik knyttet til læring,
 4. bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling,
 5. omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og
 6. 6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører,
 2. motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring,
 3. redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis,
 4. tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv,
 5. tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og
 6. tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

Videns- og færdighedsmål 1

I samarbejde med ens vejleder, kan den studerende stå for den undervisning der forgår i UUV timerne.

Derved får man afprøvet hvordan det er at arbejde som skolepædagog, hvordan forbereder man sig og hvordan arbejder man med de opgaver der er i forhold til den pædagogiske uddannelse på det enkelte sted.

Dette giver den studerende mulighed for at afprøve metoder inden for samarbejde, kommunikation og argumentation.

Videns- og færdighedsmål 2

Der afprøves klasserumsledelse, hvor den studerende er i centrum.

Dette kan være en del af Co-teaching eller de/det projekt som den studerende afprøver.

Videns- og færdighedsmål 3

Der er mulighed for at drøfte dette på vejledninger.

Kan evt. lave oplæg til teamet eller p-møde.

Videns- og færdighedsmål 4

Der gives mulighed for at gøre/afprøve ting både i skole og fritids delen, enten i samarbejde eller samråd med de lærer/pædagoger der er i teamet.

Vi er åbne over for at nye tiltag kan afprøves.

Videns- og færdighedsmål 5

Vi arbejder ud fra at ”Glade børn lærer bedst”

Der tages hånd om de ting der er omkring børnene og laves tiltag der hvor det er nødvendigt.

Videns- og færdighedsmål 6

Er individuelt, da vi har børn med mange forskellige behov. Der

tages udgangspunkt i barnet når der laves handleplaner.

Der kan være flere forskellige handleplaner i en klasse.

Relevant litteratur

 • Mål for folkeskolen
 • Inklusion og viden om inklusion børns vanskeligheder
 • Sprog og læringsformer
 • klasserumsledelse
 • Co-teaching

Samt relevant faglitteratur i forhold til egne mål og forløb.

Evaluering

Kan redegøre for de ting, der arbejdes med.

Evt. relevant litteratur.

Redegøre for egen læring og projekter.

Organisering af vejledning

Arbejdstiden ligger så vidt muligt så med så meget samtid med vejleder, som det kan lade sig gøre.

Vi tilbyder vejledning 1 gang om ugen ca. 1 time (dog ikke i ferier)

Den studerendes portfolio inddrages så meget som muligt, da den studerende opfordres til at bruge den mest muligt. Et godt udgangspunkt for vejledningen.

Institutionen som praktiksted

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 • At man har en interesse for børnegruppen.
 • At man er opsøgende og undrende.
 • At man er deltagende.
 • At man kan møde til tiden og er klar.
 • At man er omstillingsparat og aktiv.
 • At man kender og kan tydeliggøre egne grænser.
 • At man er empatisk.

Den studerendes arbejdsplan

I de fleste tilfælde vil arbejdstiden ligge mellem kl. 08.00 og 17.00.

I forhold til, hvordan der arbejdes med mål, laves der en oversigt i samarbejde med vejleder.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

Hvis der er bekymring/problemer i praktikken, tages en samtale med den studerende.

Er det af mere alvorlig karakter, kontaktes uddannelsesstedet.

I forhold til for meget fravær, er proceduren den samme som for det faste personale.

Område

Samarbejde og udvikling

Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver.

Kompetencemål

Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes.

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde,
 2. tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber,
 3. praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde,
 4. forandringsprocesser og innovation,
 5. didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og
 6. førstehjælp.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området,
 2. analysere, vurdere og agere på faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper,
 3. indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis,
 4. deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,
 5. sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og
 6. udføre grundlæggende førstehjælp.

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

Videns- og færdighedsmål 1

I samarbejde med ens vejleder, kan den studerende stå for den undervisning der forgår i UUV timerne.

Derved får man afprøvet hvordan det er at arbejde som skolepædagog, hvordan forbereder man sig og hvordan arbejder man med de opgaver der er i forhold til den pædagogiske uddannelse på det enkelte sted.

Videns- og færdighedsmål 2

Der er fast hver uge skemalagt samarbejde mellem lærer og pædagoger, dette er man automatisk en del af.

Der deltages i forældremøder og forældresamtaler.

I det omfang det er fagligt forsvarlig, deltager man i netværksmøde.

Man deltager i de ting der sker på skolen i forhold til den faggruppe man tilhører.

Videns- og færdighedsmål 3

Se ovenfor.

Videns- og færdighedsmål 4

Man er med i det arbejde (møder/kurser), som der er på skolen i forhold til skolens udvikling. De målsætninger, som skolen arbejder med:

 • PLF
 • MinUddannelse
 • Co-teaching
 • Inklusion

Videns- og færdighedsmål 5

Kan reflekter, analysere, dokumentere udvikle/vurdere pædagogisk praksis i forhold til børnegruppen, med udgangspunkt i den viden og fagsprog man har tilegnet sig.

Videns- og færdighedsmål 6

Undervisning på studiedage.

Relevant litteratur

 • Mål for folkeskolen
 • Inklusion og viden om inklusion børns vanskeligheder
 • Sprog og læringsformer
 • klasserumsledelse
 • Co-teaching

Samt relevant faglitteratur i forhold til egne mål og forløb.

Evaluering

At den studerende har tilegnet sig nok viden om skole/sfo dagligdag, arbejdsmetoder og samarbejde.

Kan stå på egne ben.

Kan redegøre for relevant litteratur og koble det sammen med dagligdagen.

Refleksion over det, der arbejdes med og det der sker på skolen.

Organisering af vejledning

Arbejdstiden ligger så vidt muligt med så meget samtid med vejleder, som det kan lade sig gøre.

Vi tilbyder vejledning 1 gang om ugen ca. 1-1½ time (dog ikke i ferier)

Den studerendes portfolio inddrages så meget som muligt, da den studerende opfordres til at bruge den mest muligt. Et godt udgangspunkt for vejledningen.

Institutionen som praktiksted

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

 • At man har interesse for børnegruppen
 • At man er opsøgende og undrende
 • At man er deltagende
 • At man kan møde til tiden og er klar
 • At man er omstillingsparat og aktiv
 • At man kender og kan tydeliggøre egne grænser
 • At man er empatisk

Den studerendes arbejdsplan

I de fleste tilfælde vil arbejdstiden ligge mellem kl. 08.00 og 17.00.

I forhold til, hvordan der arbejdes med mål, laves der en oversigt i samarbejde med vejleder.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

Hvis der er bekymring eller problemer i praktikforløbet, tages der en samtale med den studerende.

Er det af mere alvorlig karakter, kontaktes uddannelsesstedet.

I forhold til for meget fravær, er proceduren den samme, som for det faste personale.

Område

Bachelorprojekt, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål

Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål 

Den studerende har viden om:

 1. virkefelter for den pædagogiske profession,
 2. pædagogfaglig udvikling og innovation,
 3. pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,
 4. følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:
  • Kulturelle og sociale
  • Institutionelle og organisatoriske
  • Historiske, samfundsmæssige og internationale
 5. nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling
 6. empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og
 7. opgaveskrivning og faglig formidling.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,
 2. identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,
 3. formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,
 4. inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,
 5. inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,
 6. vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og
 7. formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter

Der arbejdes med PLF, MinUddannelse, Inklusion, CO-teaching.

Institutionens rammer for empiriindsamling

Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.

Der skal indhentes tilladelse fra forældre, hvis man vil bruge billeder mm af børnene.

Hvis det er kolleger/personale, så spørger man, om det er ok.

Der aftales med kontaktperson, hvad der er brug for i perioden, herunder interviews med evt. diverse faggrupper og aftaler omkring børnegrupper.