Specialafdelingen Skibet

På Kristrup skole er der 3 specialklasser: Der er 1 indskolingsklasse (0.-3. klasse) og 2 mellemtrinsklasser (4.-6. klasse).

Vores elevgruppe

På Kristrup skole er der 3 specialklasser: Der er 1 indskolingsklasse (0.-3. klasse) og 2 mellemtrinsklasser (4.-6. klasse)

Børnene her har forskellige diagnoser; Det kan være autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD, generelle indlæringsvanskeligheder og lettere socio-emotionelle udfordringer m.m.

Klasserne arbejder hver for sig i eget lokale, men vi understøtter også fællesskaber på tværs i frikvarterer og på ture og særlige dage.

Vores værdier

Eleverne i vores klasser har alle brug for en høj grad af struktur og forudsigelighed. Derfor søger vi at skabe genkendelighed gennem tydelige og nærværende voksne og en struktureret hverdag. Vi søger at styrke elevernes nysgerrighed og lyst til at lære. 

Eleverne undervises enten individuelt eller i mindre grupper i fagene. Vi øver os også i at være sammen hele gruppen, både når vi starter en time op, og når vi laver kreative og sociale aktiviteter.

Vi møder eleverne med anerkendelse og med elevens trivsel i fokus. Vi skaber ro, overblik og tryghed således, at elevens udviklingspotentiale styrkes.

Vi tror på, at glade børn lærer bedst og derfor gør vi en del ud af det sociale fællesskab dels i klassen, men også på tværs af de tre klasser i vores specialafdeling.

Når vi møder udfordrende adfærd har vi en Low Arousal-tilgang - vi skaber rum og ro for barnet.

Vi tror på, at børn gør det, der forventes af dem, hvis de kan. Når de ikke lykkes, er det omgivelserne, der må ændre sig.

Som personale er vi derfor nysgerrige på, hvad der kan ligge til grund for, at en elev ikke lykkes i en situation, og vi forsøger at tilpasse kravene, så barnet kan lykkes.

 • Vi har hele tiden for øje at bygge på barnets styrker og færdigheder.
 • Vi ser hele barnet og undrer os på barnets vegne.
 • Vi ser altid efter det gode i barnet og den gode intention.
 • Vi arbejder proaktivt frem for reaktiv.
 • Vi sætter os selv i spil som et spejl og en voksen, man kan spille bold op ad.
 • Vi tror på, at relationen til barnet er bærende for at kunne stille krav.

Vores faciliteter

Skibets lokaler ligger samlet. Vi har 4 klasselokaler, køkken og toiletter. Som elev kan man få sin frokost varmet, hvis man har behov for det. Ved bygningen er der en lille legeplads som er forbeholdt vores elever.
I frikvartererne kan man være i vores eget legeområde, men man må også gerne gå over til skolens andre legeområder.

Dagen og årets gang

Vi starter hver dag op med et morgenmøde, hvor dagens program gennemgås.

Vi vægter en høj grad af forudsigelighed og struktur i vores dage. Når vi afviger fra det normale skema, er alle forberedte på det i god tid.

Hen over året er der særlige dage og uger for hele skolen, som vi deltager i:

 • Motionsdag
 • Fastelavn
 • Emneuger
 • Skolefest
 • Julekoncert
 • Lucia
 • Sydbydag
 • Oust Mølle Rock.

Fagrækken

Som elev hos os får man undervisning i alle fag, medmindre der er lavet særlige aftaler.

Efter individuel vurdering, kan der være mulighed for udslusning til almenklasse i nogle fag på Kristrup skole. Dette sker i samarbejde med ledelse og personale fra modtagende klasser.

Fælles aktiviteter for hele huset

Hen over året tager alle tre klasser på ture sammen. Vi nyder alle at komme ud af huset og besøge skolens kolonihave, tage i skoven, på museum eller på fisketur.

Vi har også en årlig tur til Klatreparken, til RGF-hallen og til Water and Wellness.

Når vi har emneuger på skolen, tilpasser vi det i Skibet. Vi laver oftest nogle emneaktuelle aktiviteter sammen og nogle hver for sig i klasserne.

SFO og fritidstilbud

Der er SFO på skolen for eleverne fra 0.-3. Klasse.

I morgen- & eftermiddags SFO er vi sammen med én årgang fra almenskolen. Der vil som udgangspunkt være en kendt pædagog fra Skibet med om eftermiddagen. Om morgenen vil der være kendte voksne fra årgangen. Der serveres morgenmad i SFO’en. 

Når eleverne kommer i 4. klasse er der mulighed for at søge om plads i klubtilbuddet på Tirsdalens Skole. I klubben går der elever, der er tilknyttet specialklasserne på Tirsdalens Skole og de ældste elever her fra Skibet. I kommunen er der også mulighed for at søge andre fritidstilbud.

Transport

Bussen kører lige til døren. Når du har et barn i specialskole eller specialklasse, kan du som forælder søge om befordringsgodtgørelse.

Hvis dit barn er elev i en specialklasse, kan det få bevilget kørsel. Der skal søges om bevilling til undervisningsfrie dage, hvis dit barn skal i SFO. Det er noget, I som forældre ordner sammen med skolens kontor.

Visitationsudvalget i Børn og Skole vurderer, hvilken form for befordring dit barn har brug for. Du skal ikke særskilt ansøge om befordring til denne kørselsordning. Hvilken form for kørsel, dit barn kan benytte, afgøres automatisk og samtidig med, at visitationsudvalget vurderer, om dit barn skal henvises til et specialtilbud.

Medicinering

Hvis dit barn får medicin som skal gives i løbet af dagen, har vi mulighed for at hjælpe med det. I får udleveret et skema, som skal udfyldes og så kommer det til at ligge i sikre filer i AULA.

Indkøring af ny elev

Forud for opstart hos os er der møde med forældre, personale og ledelse på skolen. Her aftaler vi sammen, hvordan vi skaber den bedste start.

Udslusning

Efter 6.klasse skifter vores specialklasseelever til Tirsdalens skoles specialklasser.

Inden start er eleverne på flere besøg på Tirsdalens skole, så de får et kendskab til personalet og skolen.

Vi afholder et overleveringsmøde, hvor I som forældre deltager sammen med personalet fra både Kristrup og Tirsdalens skole.

Skole/hjem-samarbejdet

Vi arbejder ud fra tanken om, at forældrene kender deres barn bedst og jo tættere vi samarbejder, jo bedre er det for barnet. Derfor har vi et tæt og forpligtende skole/hjemsamarbejde med daglig kontakt, hvis det ønskes.

Der er samtaler 2 gange om året. Der er mulighed for flere samtaler efter behov.

Vi sender ugebrev hjem. Her kan man læse om ugen der gik og om den kommende uge. Dette giver forældre en mulighed for at tale med barnet om det, der er sket i ugens løb, samt forberede barnet på den kommende uge.

Specialpædagogisk elevplan

Vi laver minimum en gang årligt en vurdering af elevernes specialpædagogiske behov. Elevplanen danner grundlag for den årlige revisitation og den løbende målsætning for det enkelte barn.

Tværprofessionelt samarbejde

Vi samarbejder med skolens psykolog, skolens læsevejleder og andre instanser, når der er et behov. Vi deltager også på møder på BUA, hvis det ønskes.

Personale

Vi er 8 lærere og pædagoger tilknyttet de tre klasser. Vi tror på, at det er vigtigt at vores elever møder ind til genkendelig hverdag med faste rutiner og det samme personale hver dag. Dette er for at skabe tryghed, ro og en høj grad af forudsigelighed. Derfor arbejder vi ud fra at have en fast gruppe af lærere og pædagoger, der dagligt er omkring en given klasse.